Hướng dẫn mở PORT trên VPS

Quý khách có thể mở tất cả các Port của VPS Windows bằng cách thực hiện theo hướng dẫn các bước đơn giản sau. Lưu ý, bài viết lấy port 22345 làm ví dụ, các port khác quý khách làm tương tự.

Bước 1. Mở trình quản lý Windows Firewall With Advanced Security, chọn Inbound Rules, Chọn mục Port và nhấn Next

Bước 1. Mở trình quản lý Windows Firewall With Advanced Security, chọn Inbound Rules, Chọn mục Port và nhấn Next

Bước 2. Chọn TCP nếu muốn mở/chặn TCP, tương tự chọn UDP nếu muốn mở/chặn UDP, ở đây mình chọn TCP. Điền số Port cần mở/chặn sau đó nhấn Next.

Bước 3. Chọn Allow the connection để mở kết nối cho Port được chỉ định ở Bước 2 hoặc chọn Block the connection để chặn kết nối tới Port được chỉ định sau đó nhấn Next

Bước 4. Chọn những kết nối mà Rule này được áp dụng như Domain, Private, Public. Sau đó nhấn Next.

Bước 5. Điền tên cho Rule vừa tạo. (có thể điền bất kỳ nhưng không được bỏ trống). Cuối cùng các bạn nhấn Finish để kết thúc quá trình cấu hình và cho phép Rule vừa tạo có thể thực thi.

Nếu gặp khó khăn hay có thắc mắc gì khác xin vui lòng liên hệ