Hướng dẫn bảo mật VPS

Hướng dẫn Anh /  Em các bảo mật VPS

1. Cách thay đổi mật khẩu nhanh mà không cần dùng đến tool ( Khuyến cáo không lên dùng Tool )

+ Bật CMD hoặc PowerShell

+ Đánh lệnh: net user administrator ( Mật khẩu cần đổi ) Lưu ý:  mk phải có chữ in hoa, số

2. Các thay đổi USER NAME ( đăng nhập VPS )

  • Click chuột phải "START"
  • Chọn "Administrative Tools"
  • Chọn "Local Security Policy"
  • Chọn "Local Policies"
  • Chọn "Security Options"
  • Chọn "Accounts: Rename administrator Account"
  • Thay đổi  "Administrator" thành " Usre name #"
  • Bắt buộc phải khởi động lại VPS

3. Cách đổi Port cho VPS

+ Bật CMD hoặc PowerShell > Copy đạn code lên CMD hoặc PowerShell sau đó đợi 1 phút cho VPS khởi động lại. Lưu ý: Thay đổi 11224 bằng port mà bạn muốn nếu chỉ nhập IP mà không có port sẽ không thể kết nối được:

 

netsh advfirewall firewall add rule name="Remote Desktop Service" dir=in action=allow protocol=TCP localport=11224
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 11224
shutdown /r /t 0

Thay đổi 11224 bằng port mà bạn muốn, sau khi chạy lệnh chờ khoảng 1 phút cho VPS khởi động lại. Sau đó bạn có thể đăng nhập bằng port mới. Nếu chỉ nhập IP mà không có port sẽ không thể kết nối được

Chỉ hỗ trợ trên hệ điều hành win server 2012