Hướng dẫn bảo mật VPS

Hướng dẫn Anh /  Em các bảo mật VPS

1. Cách thay đổi mật khẩu nhanh mà không cần dùng đến tool ( Khuyến cáo không lên dùng Tool )

+ Bật CMD hoặc PowerShell

+ Đánh lệnh: net user administrator ( Mật khẩu cần đổi ) Lưu ý:  mk phải có chữ in hoa, số

2. Các thay đổi USER NAME ( đăng nhập VPS )

  • Click chuột phải "START"
  • Chọn "Administrative Tools"
  • Chọn "Local Security Policy"
  • Chọn "Local Policies"
  • Chọn "Security Options"
  • Chọn "Accounts: Rename administrator Account"
  • Thay đổi  "Administrator" thành " Usre name #"
  • Bắt buộc phải khởi động lại VPS

3. Cách đổi Port cho VPS

+ Bật CMD hoặc PowerShell > Copy đạn code lên CMD hoặc PowerShell sau đó đợi 1 phút cho VPS khởi động lại. Lưu ý: Thay đổi 11224 bằng port mà bạn muốn nếu chỉ nhập IP mà không có port sẽ không thể kết nối được:

 

netsh advfirewall firewall add rule name="Remote Desktop Service" dir=in action=allow protocol=TCP localport=11224
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 11224
shutdown /r /t 0

Thay đổi 11224 bằng port mà bạn muốn, sau khi chạy lệnh chờ khoảng 1 phút cho VPS khởi động lại. Sau đó bạn có thể đăng nhập bằng port mới. Nếu chỉ nhập IP mà không có port sẽ không thể kết nối được