Đấu nối IPv4 mới

Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng vietspeed.vn

 Ngày 09/11/2020 vietspeed.vn đấu nối 02/ dải /23 IPv4 NEW