Bổ sung dải IPv4 mới

Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng vietspeed.vn

 Ngày 06/08/2021 vietspeed.vn đấu nối  /23 dải IPv4 NEW
103.170.118.1 - 103.170.119.254

để phục vụ khách hàng

Xin cảm ơn